Poučení o zpracování osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdružení Czech team 96., IČO: 22836870, se sídlem Benešovská 1860/29, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, e-mail: kuka@team96.cz, webová stránka: http://team96.cz.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdružení Czech team 96 zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty dárci, spolupracovníky nebo podporovateli prostřednictvím dárcovského formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně či elektronicky. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a, pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresa, soubory cookies.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou spolkem Sdružení Czech team 96 zpracovávány za účelem registrace, informování, komunikace, zpracování a přiřazení poskytnutých darů, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  1. při registraci a identifikaci dárce a jeho příspěvků,
  2. pro komunikaci (zejména zasílání novinek, poděkování, vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů, informovování o aktivitách Sdružení a dalších relevantních skutečnostech).

 PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Výše uvedené zpracováním osobních údajů probíhá na základě

  1. informovaného souhlasu uděleného nepodmíněně a svobodně organizaci Sdružení Czech team 96,
  2. oprávněného zájmu Sdružení Czech team 96 nebo nezbytné ochrany práv a právních nároků Sdružení Czech team 96,
  3. nutnosti splnění právní povinnosti vztahující se ke Sdružení Czech team 96.

Sdružení Czech team 96 může určité osobní údaje veřejně komunikovat a použít k marketingové činnosti vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům a podporovatelům. Takto však budou osobní údaje využity pouze v případě, že k tomu bude udělen zvláštní předchozí souhlas.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od dárců, dobrovolníků, spolupracovníků nebo podporovatelů, a to zejména v souvislosti se zasíláním novinek, poděkování, informování o aktivitách Sdružení Czech team 96 a případně v rámci další komunikace (osobní, telefonické, písemné nebo jiné).

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich poskytovatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Sdružení Czech team 96 nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Sdružení Czech team 96, lze osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává Sdružení Czech team 96, a to v písemné a elektronické formě. 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení) a osobám v pozici tzv. zpracovatelů osobních údajů spolupracujících se Sdružením Czech team 96.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Období, po které může Sdružení Czech team 96 zpracovávat, je stanoveno na základě účelu zpracovávání osobních údajů. Délka tohoto období je vždy specifikována ve znění daného souhlasu.

pastedGraphic.png

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Sdružení Czech team 96, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Sdružení Czech team 96 povinna tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Sdružení Czech team 96 potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Sdružení Czech team 96 o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není shledán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Sdružení Czech team 96.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Sdružení Czech team 96 námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Sdružení Czech team 96 nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Sdružení Czech team 96.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Sdružení Czech team 96 a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

pastedGraphic.png

Při naší práci uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

K osobním údajům všech našich dárců, spolupracovníků, dobrovolníků a podporovatelů přistupujeme eticky, transparentně, obezřetně a s maximálním respektem.

pastedGraphic.png

Kontaktní e-mail ve věcech ochrany osobních údajů:

Pavel Kuka
E-mail: kuka@team96.cz 

Kontaktujte nás

Jméno *
Přijmení *
E-mail *
Telefon
Zpráva
* povinná pole